top of page

Wzmacniacz

Logo-NEW1_edited.png

Paphos Chamber of Commerce and Industry

Izba Handlowo-Przemysłowa w Pafos (z ang. PCCI)  jest osobą prawną prawa prywatnego, działa na podstawie specjalnej ustawy- Prawo izb handlowo-przemysłowych i jest niezależna finansowo, wolna od jakichkolwiek wpływów państwa.

PCCI powstała w 1952 roku pod nazwą „Federacja Handlu i Przemysłu w Pafos” (z ang. Paphos Federation of Trade & Industry), a w 1963 roku przyjęto nową strukturę, która funkcjonuje do dziś, pod nazwą: „Izba Handlowo-Przemysłowa w Pafos” (z ang. Paphos Chamber of Commerce and Industry), i dołączyła do władz Cypryjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (z ang. CCCI). CCCI to federacja lokalnych izb handlowo-przemysłowych (CCI), które działają w Nikozji, Limassol, Famaguście, Larnace i Pafos. Liczba członków CCCI przekracza 8 000 przedsiębiorstw z całego spektrum działalności gospodarczej. Zrzesza się w nim ponad 140 stowarzyszeń zawodowych z sektora handlu, przemysłu i usług.

Podstawowym celem lokalnych Izb i CCCI jest ochrona i stały rozwój gospodarki cypryjskiej w celu ciągłej poprawy standardu życia i dobrobytu wszystkich mieszkańców Cypru. Cel ten wyznacza i określa politykę Izb Lokalnych i CCCI oraz ich działania, których celem jest oferowanie członkom wysokiej jakości usług, w tym:

Promowanie interesów społeczności biznesowej w ramach szerszych interesów Cypru i dobra jego obywateli.

Wzmocnienie inicjatywy prywatnej, która stanowi kręgosłup gospodarki, przy jednoczesnej ochronie i promowaniu liberalnego charakteru systemu gospodarczego Cypru.

Bycie na bieżąco z rozwojem gospodarczym i maksymalizacja wkładu społeczności biznesowej w postęp kraju

Przyczynianie się do ciągłego i zrównoważonego rozwoju w skali kraju, w ramach założeń Unii Europejskiej.

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires

Wyższy Instytut Szkoleniowy ds. Polityk Społecznych (z ang. IHF)

IHF jest organizacją non-profit założoną w Brukseli (Belgia) w 2003 roku.

Głównym celem IHF jest zapewnienie społeczności (w tym organizacjom non-profit i władzom lokalnym) pomocy, w rozwoju szerszej współpracy międzynarodowej,  poprzez działalność w zakresie specjalistycznych szkoleń na temat polityk europejskich i rozpowszechniania wartości europejskich.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest organizacja wysokospecjalistycznych kursów i seminariów poświęconych rozwojowi projektów europejskich. Kursy koncentrują się na polityce i ustawodawstwie UE, stosunkach międzynarodowych i zarządzaniu projektami, promując możliwość udziału w programach finansowanych przez UE.

IHF brał udział jako partner w poprzednich projektach finansowanych przez UE, wnosząc swój wkład głównie w działania rozpowszechniające i eksploatacyjne. IHF zapewnia dalszą pomoc poprzez ciągłe monitorowanie prawodawstwa UE i działań instytucji europejskich, a w konsekwencji rozpowszechnianie powiązanych informacji, pomoc w poszukiwaniu partnerów i budowaniu sieci powiązań.

Dzięki swojej obecności w Brukseli, IHF zdobyło odpowiednie doświadczenie w organizacji działań w zakresie rozpowszechniania i waloryzacji działań na poziomie UE, poprzez kontakty z eurodeputowanymi, innymi europejskimi stowarzyszeniami i instytucjami, zainteresowanymi stronami, grupami konsumentów itp.

IHF Logo_edited.png
Logo Nou Cambra Girona 01 Color_edited.str

Girona Chamber of Commerce

Izba Handlowa w Gironie

Izba Handlowa w Gironie, utworzona w 1889 r., w której zarejestrowanych jest 65 000 MŚP, jest spółką prawa publicznego, która doradza i współpracuje z władzami publicznymi w prowincji Girona. Motorem gospodarczym województwa jest turystyka i przemysł, zwłaszcza spożywczy i chemiczny. Gospodarce Girony udało się utrzymać pozycję lidera w tworzeniu firm w Katalonii do 2017 roku.

Izba dąży do poprawy konkurencyjności struktury biznesowo-gospodarczej hrabstw Girony. Zapewnia firmom zasoby umożliwiające rozwój działalności i ułatwianie ciągłego doskonalenia kadry kierowniczej i personelu. Ponadto oferuje doradztwo w zakresie poszukiwania nowych klientów i rynków, strategii cyfryzacji itp.

Izba jest podzielona na różne działy, z których chcielibyśmy wyróżnić następujące:

Celem Obszaru Rozwoju Biznesu jest przeprowadzenie firm przez proces rozwijania ich pomysłów, oferując im wskazówki, porady i szkolenia na różnych etapach procesu. 

Główne oferowane usługi to: spersonalizowane porady i wskazówki ekspertów; m.in. informacje na temat rodzajów organizacji przedsiębiorstw, dokumentów administracyjnych i zasobów finansowych; wsparcie w przygotowaniu biznesplanu i pośrednictwo w uzyskaniu dostępu do finansowania; oraz specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców.

Digital Kompass

Cyfrowy kompas (z ang. Digital Kompass) to organizacja działająca w obszarze cyfryzacji dla młodych ludzi i dorosłych, zarówno w celu projektowania oprogramowania i programów AI, jak i w celu zapewnienia edukacji szczególnie dla grup w niekorzystnej sytuacji. Główną działalnością jest rozwój oprogramowania dostosowanego do potrzeb beneficjentów, zaprojektowanego zgodnie z rozwojem rynku i zachowaniami konsumentów. Troską DK jest ciągły rozwój, zrozumienie profili behawioralnych, w celu tworzenia i oferowania najlepszych rozwiązań cyfrowych. Rozwój rozwiązań technologicznych rodzi się w wyniku metodologii współprojektowania i myślenia generowanego przez użytkowników. Multidyscyplinarna grupa współpracowników Digital Kompass skompletowała ankietę, obejmującą różne grupy wiekowe, aby określić, na ile ludzie są zaznajomieni z cyfryzacją, szczególnie ci, którzy nie mieli dotychczas dostępu do cyfrowej edukacji i jakie są ich potrzeby w zakresie cyfryzacji.

logo_transparent_edited.png
OPEI logo_edited.png

Organization for promotion of European Issues

Organizacja Promocji Spraw Europejskich

Organizacja Promocji Spraw Europejskich (z ang. OPEI) to edukacyjna, ekstrawertyczna i innowacyjna organizacja pozarządowa, z siedzibą w regionie Pafos na Cyprze, która zwraca uwagę na takie kwestie, jak włączenie społeczne, edukacja, ochrona środowiska, kultura i młodzież. W ostatnich latach OPEI udostępniło swoją wiedzę i pomoc, aby umożliwić społecznościom lokalnym przezwyciężenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych, występujących wśród grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez opracowanie konkretnych i innowacyjnych rozwiązań. OPEI składa się ze specjalistów, takich jak trenerzy, konsultanci, psycholodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele i inni współpracownicy, którzy przyczyniają się do osiągnięcia głównych celów organizacji. Współpracownicy ci, oferują usługi wolontariackie i szkoleniowe w zakresie umiejętności miękkich oraz wspierają opiekę społeczną wśród społeczności wiejskich, zwłaszcza jeśli obejmują one osoby indywidualne, grupy i społeczności. Poprzez rozwój naszych działań wolontariackich umożliwiliśmy ludziom rozwój umiejętności i zdolności, których w innych okolicznościach nie byliby w stanie osiągnąć, ponieważ udało im się rozwinąć poczucie przynależności, włączenia, innowacyjności i kreatywności. Organizacja ma również doświadczenie w goszczeniu studentów z krajów UE i prowadzi ośrodek, do którego studenci mogą przyjechać i cieszyć się wygodnymi i bezpiecznymi warunkami podczas swojego pobytu. Co roku gościmy w Pafos ponad 800 osób w ramach różnych projektów UE.

Igor Vitale International

Igor Vitale International Srl jest przedsiębiorstwem małym i średnim, specjalizującym się w zastosowaniu usług psychologicznych w kilku obszarach interwencji, w tym:  psychologii klinicznej oraz psychologii pracy i organizacji.

Znajduje się w Foggi, gdzie według Wojewódzkiej Izby Handlowej, znajduje się około 25% przedsiębiorstw rolniczych i przeważają przedsiębiorstwa z branży turystycznej i rzemieślniczej; według Istat (włoski główny urząd statystyczny) jest to jedna z włoskich prowincji z największą przewagą obszarów wiejskich.

IVI srl rozwinęła specjalizację w psychologii stosowanej, na rzecz rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, firm z branży turystycznej i rzemieślniczej, poprzez ocenę testów psychometrycznych, szkolenia i doradztwo:

1) Marketing i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich poprzez obecność usług

i online

2) Etyczne oznakowanie żywności, produktów rzemieślniczych i usług turystyki

3) Szkolenia przywódcze dla menedżerów i nadzorców na obszarach wiejskich

4) Psychologia pracy i organizacji stosowana w żywności, turystyce, produktach i usługach rzemieślniczych

5) Usługi kliniczne i zdrowotne, wsparcie dla osób indywidualnych, rodzin, grup i firm; testowanie

6) Marketing etyczny i tworzenie filmów video

7) Stosowanie psychologii do wspierania zielonej transformacji w szkołach, uniwersytetach i firmach

logo igor Vitale International definitov.jpg
Logo KOŁA.png

Circle

CIRCLE to organizacja pozarządowa, założona w 2017 roku przez grupę praktyków z ponad 20-letnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowym, w obszarze przedsiębiorczości, edukacji i szkoleń, aby służyć jako platforma dla międzynarodowych sieci współpracy w celu ułatwienia projektów transgranicznych.

Członkowie i pracownicy CIRCLE dzielą się doświadczeniem w określaniu i wdrażaniu projektów, mających na celu promocję wymiany międzynarodowej i kulturalnej, integrację europejską, planowanie i realizację szkoleń, tworzenie sieci kontaktów, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i rozwój biznesu.

Jako organizator szkoleń nieformalnych i partner w niektórych projektach Erasmusa, CIRCLE opracowuje i prowadzi różne kursy szkoleniowe i wzmacniające pozycję, skierowane głównie do kobiet, młodzieży, przyszłych przedsiębiorców oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji geograficznej i ekonomicznej.

Szczególne doświadczenie zdobyto w projektach Erasmus skupiających się na zmniejszaniu przepaści cyfrowej na obszarach wiejskich i obszarach w niekorzystnej sytuacji oraz na pobudzaniu ducha przedsiębiorczości wśród młodych rolników z odległych obszarów. W konsekwencji pandemii powstały także kursy on-line, dzięki którym CIRCLE mogło zdobyć doświadczenie również w tym obszarze.

CIRCLE aktywnie uczestniczy także w opracowywaniu i wdrażaniu kampanii zwiększających świadomość i perspektywę, aby dotrzeć do różnych kategorii zainteresowanych stron, takich jak decydenci, środowiska akademickie i badawcze oraz całe społeczeństwo obywatelskie. Kampanie uświadamiające i informacyjne odnoszą się do konkretnych aspektów integracji europejskiej i mają na celu zachęcenie partnerów do aktywnego w nich udziału na terytorium europejskim i pozaeuropejskim.

Action Synergy

Action Synergy S.A. jest organizacją zajmującą się szkoleniami i aplikacjami opartymi na wiedzy, aktywnie zaangażowaną w rozwój technologii edukacyjnych, metodologii szkoleń oraz rozwój szkoleń e-learningowych.

Action Synergy S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Projektami Europejskimi i ich koordynacji. Od momentu założenia w 1986 roku, organizacja brała udział w znacznej liczbie projektów edukacyjnych UE, takich jak COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, TEMPUS, PHARE, kształcenie na odległość, LLP, ERASMUS+.

Kluczowe obszary specjalizacji:

- Organizacja działań edukacyjnych na rzecz włączenia społecznego słabszych grup docelowych

- Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod szkoleniowych - Zarządzanie, organizacja i planowanie ponadnarodowych projektów europejskich skupiających się na edukacji i szkoleniach

- Tworzenie powiązań pomiędzy Uczelniami a przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju technologicznego i regionalnego

- Organizacja Projektów Mobilnych

- Organizacja kursów eLearningowych i kursów online - Organizacja kursów związanych ze wzrostem szans na zatrudnienie młodych ludzi

- Promocja i organizacja programów uczenia się przez całe życie i doskonalenia zawodowego

- Rozwój synergii na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym

- Analiza potrzeb edukacyjnych - Opracowywanie kursów i modułów wykorzystujących innowacyjne metodologie, takie jak: otwarte/elastyczne metody uczenia się, e-learning ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne)

  - Zapewnienie jakości Nasza organizacja dużo pracuje z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza na rzecz włączenia ich na rynek pracy. Tutaj możesz zapoznać się z najnowszymi projektami, które zrealizowaliśmy w tej dziedzinie

ACTION-LOGO.png
bottom of page