top of page

Green Synergy

Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+

O projekcie

Witamy w Green Synergy!

 

Naszą misją w Green Synergy jest wspieranie przedsiębiorstw w odzyskaniu pozycji i utrzymaniu udziału w rynku oraz wspieranie ich rozwoju. Rozumiemy wyzwania stojące przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami (z ang. SMEs) oraz przedsiębiorcami, którym może brakować zasobów, aby szukać odpowiedniego szkolenia. Dlatego też angażujemy się we wspieranie tych wysiłków, zwłaszcza na rzecz podmiotów będących w potrzebie.

Logo zielonej synergii.png

Unia Europejska (UE) za priorytet uznaje wzmacnianie pozycji małych przedsiębiorstw i zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez promowanie przedsiębiorczości. Jednakże, pomimo celów i ambicji politycznych, MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa, z ang. SMEs) w dalszym ciągu napotykają znaczne bariery na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału, ze względu na niedobory kwalifikacji. Istnieje pilna potrzeba szkolenia nowych uczestników i przekwalifikowania osób już pracujących w sektorze. Jest oczywiste, że unijny system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) ma trudności z zapewnieniem niezbędnych umiejętności MŚP, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom rodzinnym. Obecny program jest często nieodpowiedni i niepraktyczny, gdyż pracodawcy uważają kursy za zbyt teoretyczne i nie skupiają się na nowych obszarach, takich jak wzmacnianie pozycji MŚP i przedsiębiorczość.

 

W Green Synergy priorytetowo traktujemy także środowisko. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma planety B, a naszym obowiązkiem jest walka ze zmianami klimatycznymi. Dlatego wyposażymy nasze grupy docelowe w narzędzia i wiedzę, niezbędną do włączenia świadomości ekologicznej do ich codziennych praktyk biznesowych. Nasze kursy mają na celu umożliwienie MŚP i przedsiębiorcom myślenia i działania w sposób zrównoważony. Tworząc wirtualną społeczność, budujemy wśród uczestników poczucie zielonej synergii.

 

Celem Green Synergy jest wypełnienie luki w innowacyjnym i zrównoważonym szkoleniu dla MŚP i przedsiębiorców. Naszym celem jest projektowanie kursów, które nie tylko ułatwią rozwój biznesu, ale także umożliwią uczestnikom przyjęcie zrównoważonego sposobu myślenia. Ochrona środowiska będzie uwzględniana na każdym etapie procesu szkoleniowego. Każdy z naszych partnerów został starannie dobrany, aby zapewnić wysokiej jakości szkolenia dostosowane do potrzeb grup docelowych i promować bardziej ekologiczne myślenie.

 

Poprzez nasze programy szkoleniowe zapewnimy wiedzę i umiejętności wymagane przez MŚP i przedsiębiorców. Dodatkowo, nasza wirtualna społeczność ułatwi komunikację, dzielenie się studiami przypadków, przykładami i możliwościami tworzenia sieci kontaktów, w celu tworzenia zielonych synergii. Platforma Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) umożliwi użytkownikom komunikację, budowanie synergii i uczenie się od siebie nawzajem, zwiększając efektywność wykorzystania zasobów. Przez cały czas trwania projektu będziemy tworzyć studia przypadków i najlepsze praktyki, aby pomóc wszystkim użytkownikom dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, jednocześnie traktując priorytetowo ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi.

 

Dzięki naszemu konsorcjum składającemu się z izb, dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego, trenerów i dostawców rozwiązań cyfrowych jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele. Wyniki naszego projektu zostaną szeroko rozpowszechnione w siedmiu krajach i udostępnione w sześciu językach, dzięki czemu użytkownicy będą mogli korzystać z kursów i społeczności wirtualnych.

obraz-4.png

Cele

Nasze cele w Green Synergy są następujące:

 

Myślenie ekologicznie: Dawanie grupom docelowym możliwości myślenia i działania w sposób uwzględniający ochronę środowiska.

Rozwijanie biznesu, wzrostu, synergii i społeczności wirtualnych: Dostarczanie materiałów edukacyjnych wspierających wyniki biznesowe i współpracę między grupami docelowymi z różnych krajów UE.

Transformacja cyfrowa: wyposażenie grup docelowych w niezbędne narzędzia do poruszania się w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Inkluzywność dla wszystkich: Zapewnienie dostępności platformy OER i materiałów szkoleniowych dla wszystkich, w tym dla grup docelowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

 

Docelowo dążymy do stworzenia modelu synergii dla zielonych przedsięwzięć biznesowych, łączącego zrównoważony rozwój ze świadomością ekologiczną.

About

Wyniki

WIELOJĘZYCZNE OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

Zapewnimy materiały szkoleniowe obejmujące osiem tematów, każdy z pięcioma kursami i studiami przypadków. Tematy te bezpośrednio dotyczą wybranych priorytetów.

Image by Ian Schneider

WIRTUALNA SPOŁECZNOŚĆ

Stworzymy interaktywną platformę, na której użytkownicy będą mogli się angażować, szukać wiedzy i współpracować. Będzie także służyć jako baza danych najlepszych praktyk. Za pośrednictwem tej platformy użytkownicy mogą tworzyć synergie i sieci współpracy w przestrzeni biznesowej.

bottom of page