top of page

Green Synergy

Μια στρατηγική εταιρική σχέση Erasmus+

Σχετικά με το έργο

Καλώς ήρθατε στο Green Synergy!

 

Στην Green Synergy, αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ξανά τις θέσεις τους, να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς και να επεκταθούν. Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι επιχειρηματίες που ενδέχεται να μην διαθέτουν τους πόρους για να αναζητήσουν την κατάλληλη κατάρτιση. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε αυτές τις προσπάθειες, ειδικά για όσους έχουν ανάγκη.

Green Synergy Logo.png

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δίνει προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, παρά τους στόχους πολιτικής και τις φιλοδοξίες, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους λόγω ελλείψεων δεξιοτήτων. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη κατάρτισης νεοεισερχόμενων και επανεκπαίδευση ατόμων που ήδη εργάζονται στον τομέα. Είναι προφανές ότι το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) της ΕΕ αγωνίζεται να παράσχει τις απαραίτητες δεξιότητες στις ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. με τα μαθήματα να θεωρούνται υπερβολικά θεωρητικά από τους εργοδότες και την έλλειψη εστίασης σε αναδυόμενους τομείς όπως η ενδυνάμωση των ΜΜΕ και η επιχειρηματικότητα.

Στην Green Synergy, δίνουμε επίσης προτεραιότητα στο περιβάλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει πλανήτης Β και είναι καθήκον μας να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, θα εξοπλίσουμε τις ομάδες-στόχους μας με τα εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται για να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική συνείδηση στις καθημερινές επιχειρηματικές πρακτικές τους. Τα μαθήματά μας στοχεύουν να ενδυναμώσουν τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες να σκέφτονται και να ενεργούν με βιώσιμο τρόπο. Δημιουργώντας μια εικονική κοινότητα, καλλιεργούμε μια αίσθηση πράσινης συνέργειας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η Green Synergy στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα στην καινοτόμο και βιώσιμη κατάρτιση για τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες. Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε μαθήματα που όχι μόνο διευκολύνουν την επιχειρηματική ανάπτυξη αλλά και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μια βιώσιμη νοοτροπία. Η προστασία του περιβάλλοντος θα ενσωματωθεί σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καθένας από τους συνεργάτες μας έχει επιλεγεί προσεκτικά για να παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ομάδων-στόχων και να προωθεί την πιο πράσινη σκέψη.

Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης μας, θα παρέχουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες. Επιπλέον, η εικονική μας κοινότητα θα διευκολύνει την επικοινωνία, την κοινή χρήση περιπτωσιολογικών μελετών, παραδειγμάτων και ευκαιριών δικτύωσης για τη δημιουργία πράσινων συνεργειών. Η πλατφόρμα Open Education Resources (OER) θα επιτρέψει στους χρήστες να επικοινωνούν, να δημιουργούν συνέργειες και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, θα παράγουμε μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστες πρακτικές για να βοηθήσουμε όλους τους χρήστες να προσαρμοστούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Με την κοινοπραξία μας που αποτελείται από επιμελητήρια, παρόχους ΕΕΚ, εκπαιδευτές και παρόχους ψηφιακών λύσεων, έχουμε την ικανότητα να επιτύχουμε τους στόχους μας. Τα αποτελέσματα του έργου μας θα διαδοθούν ευρέως σε επτά χώρες και θα διατεθούν σε έξι γλώσσες, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τα μαθήματα και τις εικονικές κοινότητες».

image-4.png

Στόχοι

Οι στόχοι μας στην Green Synergy είναι οι εξής: 
Think Green: Ενδυναμώστε τις ομάδες-στόχους να σκέφτονται και να ενεργούν με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Αναπτύξτε τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη, τις συνέργειες και τις εικονικές κοινότητες: Παρέχετε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικής απόδοσης και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ ομάδων-στόχων από διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Εξοπλίστε τις ομάδες-στόχους με βασικά εργαλεία για την πλοήγηση στο ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Συμπερίληψη για όλους: Διασφαλίστε ότι η πλατφόρμα ΑΕΠ και το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσβάσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ομάδων-στόχων. Τελικά, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο συνέργειας για πράσινες επιχειρήσεις, συνδυάζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη με την περιβαλλοντική συνείδηση».

About

Αποτελέσματα

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΡΟΙ

Θα παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει οκτώ θέματα, το καθένα με πέντε μαθήματα και μελέτες περιπτώσεων. Αυτά τα θέματα αφορούν άμεσα τις επιλεγμένες προτεραιότητες»

Image by Ian Schneider

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Θα δημιουργήσουμε μια διαδραστική πλατφόρμα όπου οι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν, να αναζητούν γνώση και να συνεργάζονται. Θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες και συνεργατικά δίκτυα δημιουργώντας επιχειρηματικό τοπίο.

bottom of page